Firma | KontaktProjekty unijne

Zrealizowane projekty:

  • W ramach Programu w zakresie osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  • W ramach Programu w zakresie osi 1 "Poprawa konkurencujności sektora rolnego i leśnego", działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej "

Realizowane projekty:

  • Zakup środków trwałych i rozpoczęcie produkcji gotowych pasz dla zwierząt w nowopowstałym zakładzie w Łążynie
    „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nr pomocy 00028-65000-OR0200044/15”

SECO, Łążyn II nr 97A, 87-123 Dobrzejewice